പുതിയതായി നിയമിക്കല്‍

പുതിയതായി നിയമിക്കല്‍
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
DEIAA / DEAC യിലേക്ക് കരാർ ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം 11/05/2017 30/06/2018 കാണുക (6 MB)