ദര്‍ഘാസുകള്‍

ദര്‍ഘാസുകള്‍
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര് നോട്ടീസ്-അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനം- പാലമുറ്റം കോളനി, ലേബർ

ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര് നോട്ടീസ്-അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനം- പാലമുറ്റം കോളനി, ലേബർ

31/08/2019 08/09/2019 കാണുക (2 MB)
ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്-അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനം- കളത്തിൽ ചാലക്കൽ എസ്‌സി കോളനി, ലേബർ

ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കേന്ദ്രംടെണ്ടര്നോട്ടീസ്അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനംകളത്തിൽ ചാലക്കൽ എസ്സി കോളനി, ലേബർ

31/08/2019 08/09/2019 കാണുക (1 MB)
ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര് നോട്ടീസ്-അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനം- ചൊവ്വന എസ്സി കോളനി, ലേബർ

ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കേന്ദ്രംടെണ്ടര് നോട്ടീസ്അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനംചൊവ്വന എസ്സി കോളനി, ലേബർ

31/08/2019 08/09/2019 കാണുക (2 MB)
ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര് നോട്ടീസ്-അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനം- കളത്തിൽ ചാലക്കൽ എസ്സി കോളനി, മെറ്റീരിയൽ

ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര് നോട്ടീസ്-അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനം- കളത്തിൽ ചാലക്കൽ എസ്സി കോളനി, മെറ്റീരിയൽ

31/08/2019 07/09/2019 കാണുക (1 MB)
ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര് നോട്ടീസ്-അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനം- ചൊവ്വന എസ്സി കോളനി, മെറ്റീരിയൽ

ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര് നോട്ടീസ്-അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനം- ചൊവ്വന എസ്സി കോളനി, മെറ്റീരിയൽ

31/08/2019 07/09/2019 കാണുക (1 MB)
ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര് നോട്ടീസ്-അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനം- പാലമുറ്റം കോളനി, മെറ്റീരിയൽ

ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര് നോട്ടീസ്-അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനം- പാലമുറ്റം കോളനി, മെറ്റീരിയൽ

31/08/2019 07/09/2019 കാണുക (1 MB)
ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്-അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനം-വെള്ളപ്രം എസ്‌സി കോളനി,ലേബർ

ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്-അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനം-വെള്ളപ്രം എസ്‌സി കോളനി,ലേബർ

24/08/2019 02/09/2019 കാണുക (10 MB)
ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്-അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനം-വെള്ളപ്രം എസ്‌സി കോളനി,മെറ്റീരിയൽ

ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്-അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസനം-വെള്ളപ്രം എസ്‌സി കോളനി,മെറ്റീരിയൽ

24/08/2019 02/09/2019 കാണുക (4 MB)
ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് -കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വിതരണവും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും

ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് -കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വിതരണവും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും

20/08/2019 01/09/2019 കാണുക (666 KB)
ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് -ബാരിയർ ഫ്രീ കേരള പദ്ധതി,മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ

ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് -ബാരിയർ ഫ്രീ കേരള പദ്ധതി,മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ

20/08/2019 28/08/2019 കാണുക (1 MB)