ആർ ടി എ മീറ്റിങ്ങ്

ആർ ടി എ മീറ്റിങ്ങ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
ആര്‍ ടി എ നോട്ടീസ്

ആര്‍ ടി എ നോട്ടീസ്

27/06/2019 10/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (388 KB)
ആര്‍ ടി എ നോട്ടീസ്

ആര്‍ ടി എ നോട്ടീസ്

11/06/2019 30/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (265 KB)
ആര്‍ ടി എ മീറ്റിങ് നീട്ടി വെച്ചു

ആര്‍ ടി എ മീറ്റിങ് നീട്ടി വെച്ചു

04/05/2019 15/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (183 KB)
ടൈമിങ് നോട്ടീസ് – 28 മെയ് 2019 വരെ

ടൈമിങ് നോട്ടീസ് – 28 മെയ് 2019 വരെ

04/05/2019 01/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (1 MB)
ആര്‍ ടി എ ടൈമിങ് നോട്ടീസ്

ആര്‍ ടി എ ടൈമിങ് നോട്ടീസ്

26/04/2019 30/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (3 MB)
ആര്‍ ടി എ നോട്ടീസ്

ആര്‍ ടി എ നോട്ടീസ്

24/04/2019 10/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (131 KB)
ആര്‍ ടി എ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ (സര്‍ക്കുലേഷന്‍) 01-04-2019 മുതല്‍ ഉള്ള മഞ്ചേരി ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍

ആര്‍ ടി എ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ (സര്‍ക്കുലേഷന്‍) 01-04-2019 മുതല്‍ ഉള്ള മഞ്ചേരി ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍

01/04/2019 30/04/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (594 KB)
ഐറ്റം നമ്പര്‍ 138 – മഞ്ചേരി ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണം-01-02-2019 ലെ ആ ര്‍ ടി എ ഡിസിഷന്‍

ഐറ്റം നമ്പര്‍ 138 – മഞ്ചേരി ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണം-01-02-2019 ലെ ആ ര്‍ ടി എ ഡിസിഷന്‍

04/02/2019 30/04/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (285 KB)
01-04-2019 മുതല്‍ മഞ്ചേരി ടൌണിലെ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണം

01-04-2019 മുതല്‍ മഞ്ചേരി ടൌണിലെ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണം

29/03/2019 30/04/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (847 KB)
04-02-2019 മുതലുള്ള മഞ്ചേരി യിലെ പുതുക്കിയ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം – നോട്ടീസ്

04-02-2019 മുതലുള്ള മഞ്ചേരി യിലെ പുതുക്കിയ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം – നോട്ടീസ്

04/02/2019 30/04/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (33 KB)