ദര്‍ഘാസുകള്‍

ദര്‍ഘാസുകള്‍
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് -ബാരിയർ ഫ്രീ കേരള പദ്ധതി,മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ

ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് -ബാരിയർ ഫ്രീ കേരള പദ്ധതി,മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ

20/08/2019 28/08/2019 കാണുക (1 MB)
ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് -കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വിതരണവും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും

ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് -കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വിതരണവും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും

20/08/2019 01/09/2019 കാണുക (666 KB)
ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ഓഫീസ് നിർമ്മാണം(മെറ്റീരിയൽ)

ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ഓഫീസ് നിർമ്മാണം(മെറ്റീരിയൽ)

17/08/2019 23/08/2019 കാണുക (4 MB)
ശേഖരം