വിജ്ഞാപനം

വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
സ്ഥലമെടുപ്പ് – ഏറനാട് താലൂക്ക് – പാണക്കാട് വില്ലേജ്-മലപ്പുറം – പരപ്പനങ്ങാടി റോഡ് വികസനം- SIA അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് – 30/09/2019 കാണുക (2 MB)
ആർ ടി എ നടപടിക്രമം 18/09/2019 കാണുക (4 MB)
പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃ സ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള കരട് സ്കീം 16/09/2019 കാണുക (1 MB)
ഫോറം നമ്പർ 9 16/09/2019 കാണുക (455 KB)
താനൂർ തെയ്യാല റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമാണത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് 07/09/2019 കാണുക (81 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (93 KB)
വാസഗൃഹങ്ങളുടെ CRZ അനുമതി 02-09-2019 03/09/2019 കാണുക (502 KB)
വാസയോഗ്യമായ യൂണിറ്റുകളുടെ CRZ ക്ലിയറൻസ് 05-08-2019 02/09/2019 കാണുക (284 KB)
വാസയോഗ്യമായ യൂണിറ്റുകളുടെ CRZ ക്ലിയറൻസ് 25-07-2019 02/09/2019 കാണുക (232 KB)
കേരള തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റി – നടപടിക്രമം 02/09/2019 കാണുക (161 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ -മലപ്പുറം ജില്ല-തിരൂർ താലൂക്ക് -ഒഴൂർ വില്ലേജ് -താനൂർ C H M K M സർക്കാർ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജിന്ന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് 21/08/2019 കാണുക (295 KB)