വിജ്ഞാപനം

വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കു കുറുകെയുള്ള തിരുനാവായ – തവനൂര്‍ പാലം, അനുബന്ധറോഡ് നിര്‍മ്മാണം-11 (1) വിജ്ഞാപനം 13/11/2019 കാണുക (776 KB)
താനൂര്‍ സി.എച്ച്.എം.കെ.എം ഗവ.ആര്‍ട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ – 11 (1)വിജ്ഞാപനം 11/11/2019 കാണുക (298 KB)
ദേശീയ ജല അവാർഡ് 2019 – മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ 08/11/2019 കാണുക (3 MB)
താനൂർ തെയ്യാല റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമാണത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് 01/11/2019 കാണുക (2 MB)
സ്ഥലമെടുപ്പ് – ഏറനാട് താലൂക്ക് – പാണക്കാട് വില്ലേജ്-മലപ്പുറം – പരപ്പനങ്ങാടി റോഡ് വികസനം- SIA അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് – 30/09/2019 കാണുക (2 MB)
ആർ ടി എ നടപടിക്രമം 18/09/2019 കാണുക (4 MB)
പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃ സ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള കരട് സ്കീം 16/09/2019 കാണുക (1 MB)
ഫോറം നമ്പർ 9 16/09/2019 കാണുക (455 KB)
താനൂർ തെയ്യാല റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമാണത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് 07/09/2019 കാണുക (81 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (93 KB)
വാസഗൃഹങ്ങളുടെ CRZ അനുമതി 02-09-2019 03/09/2019 കാണുക (502 KB)