ആർ ടി എ അജണ്ട

ആർ ടി എ അജണ്ട
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ആർടിഎ ഇറാട്ടും അജണ്ട -19-01-19 19/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(387 KB)
ഇതര ഫയൽ : ഡൌണ്‍ലോഡ്
ആർ ടി എ അജണ്ട 22-01-2019 16/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(975 KB)
ആർ ടി എ മെയ്ന്‍ അഡീഷണൽ അജണ്ട 25-09-2018 25/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(9 MB)
19.04.2018 ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആർടിഎ യോഗത്തിന്റ അഡീഷണൽ അജണ്ട 2 & 3 13/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(202 KB)
ആർടിഎ അജണ്ട (അഡിഷണൽ ഐറ്റം 1) – 11-04-2018 11/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(242 KB)
ആർടിഎ അജണ്ട – 11-04-2018 11/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(7 MB)
ആർടിഎ അനുബന്ധ അജണ്ട – 10-01-2018 10/01/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(90 KB)
ആർടിഎ അജണ്ട – 10-01-2018 10/01/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
ആർടിഎ അജണ്ട – 24-10-2017 24/10/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
ആർടിഎ അജണ്ട – 31-08-2017 – പാർട്ട് -2 31/08/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(5 MB)