ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ

ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ആർ ടി എ തീരുമാനങ്ങൾ – 25-09-2018 24/10/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(550 KB)
ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ – 13-04-2018 13/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(594 KB)
ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ – 10-01-2018 10/01/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(9 MB)
ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ – 24-10-2017 24/10/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(580 KB)
ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ – 31-08-2017 31/08/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(715 KB)
ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ – 30-05-2017-പാർട്ട് -2 30/05/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(7 MB)
ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ – 30-05-2017-പാർട്ട് -1 30/05/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(8 MB)
ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ – 25-01-2017 25/01/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(679 KB)
ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ – 25-10-2016 25/10/2016 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)
ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ – 11-07-2016 11/07/2016 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)