പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം – 2019

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ പട്ടിക

പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക് (pdf 256 kb)

കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക് (pdf 536 kb)

പൊന്നാനി താലൂക്ക് (pdf 442 kb)

നിലമ്പൂർ താലൂക്ക് (pdf 2 MB)

ഏറനാട് താലൂക്ക് (pdf 1.7MB)

തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് (pdf 1.1 MB)

തിരൂർ താലൂക്ക് (pdf 993kb)